1 Cold hopped red Wheat beer All Grain Brewer007 35 46.2 90 60 24.7.2019 1.049 1.012 7 Optional Hermannverfahren:

Hälfte Hauptguss, Hälfte Schüttung
15 min Eiweißrast
Maischen 50 min bei 62 °C
Dann
2. Hälfte Wasser, Schüttung
Maischen 41°C für 40 min
Dann normales Maischverfahren abfahren (wie oben)
1 Hauptguss 34.5 Nachguss 15.5 1 Weizenmalz dunkel 3906 16 82.2 Grain 1 Pilsner Malz 2895 4 80.1 Grain 1 Melanoidinmalz 498 70 80.1 Grain 1 Karamellmalz Rot 230 45 71.4 Grain 1 Karamellmalz Aroma 130 400 69.2 Grain 1 Einmaischen Infusion 37 34.5 37 1 Rast 1 Temperature 55 15 1 Rast 2 Temperature 63 50 1 Rast 3 Temperature 72 20 1 Rast 4 Temperature 78 10 1 Hallertauer Mittelfrüher 56.1 3.4 Boil
Pellet
1 Relax 70 0.8 Aroma
Pellet
1 GigaYeast GY017 Bavarian Hefe 0 75 22.5 22.5
Dry
Ale